PREPORUČITE:

Koordinatni sistemi


Udaljenost dveju tačaka

Udaljenost dviju to?aka

Sredina duži

Polovi�te du�ine

Tačka koja deli dužinu u razmeri λ

To?ka koja dijeli du�inu u omjeru λ

Težište trougla

Te�i�te trokuta

Površina trougla omeđenog s tri tačke

Povr�ina trokuta ome?enog s tri to?ke

Polarne koordinate i transformacija 

Polarne koordinate i transformacija u pravokutne koordinate

Pravac (krivulja prvog reda)

Eksplicitni oblik jednačine prave

Eksplicitni oblik jednad�be pravca

Implicitni oblik jednačine prave

Implicitni oblik jednad�be pravca

Segmentni oblik jednačine prave

Segmentni oblik jednad�be pravca

Jednačina prave kroz dve tačke

Jednad�ba pravca kroz jednu to?ku

Koeficijent smera pravca

Koeficijent smjera pravca

Koeficijent smera pravca kroz dve tačke

Koeficijent smjera pravca kroz dvije to?ke

Uslov paralelnosti dve prave

Uvjet paralelnosti dva pravca

Uslovt ortogonalnosti dve prave

Uvjet okomitosti dva pravca

Kut između dve prave

Kut izme?u dva pravca

Udaljenost tačke od prave

Udaljenost to?ke od pravca

Površina trougla kojeg prave zatvaraju s koordinatni osima

Povr�ina trokuta �to ga pravac zatvara s koordinatni osima

Krivulje drugog reda

Kružnica

Kru�nica

Jednačina tangente u tački D(x1, y1)

Jednad�ba tangente u to?ki D(x1, y1)

Uslov dodirivanja prave i kružnice

Uvjet dodira pravca i kru�nice

Kružnica sa središtem u ishodištu

Kru�nica sa sredi�tem u ishodi�tu

Jednad�ba tangente u to?ki D(x1, y1)

Uslov dodira prave i kružnice

Uvjet dodira pravca i kru�nice

Koordinate dirališta pravca i kružnice

Koordinate dirali�ta pravca i kru�nice

Elipsa

Elipsa

Linearni ekscentricitet

Linearni ekscentricitet

Numerički ekscentricitet

Numeri?ki ekscentricitet

Žarišta

�ari�ta

Parametar

Parametar

Jednadžba tangente u točki D(x1, y1)

Jednad�ba tangente u to?ki D(x1, y1)

Uvjet dodira pravca i elipse

Uvjet dodira pravca i elipse

Koordinate dirališta pravca i elipse

Koordinate dirali�ta pravca i elipse

Hiperbola

Hiperbola

Linearni ekscentricitet

Linearni ekscentricitet

Numerički ekscentricitet

Numeri?ki ekscentricitet

Žarišta

�ari�ta

Parametar

Parametar

Ravnalice

Ravnalice

Jednadžba asimptota

Jednad�ba asimptota

Jednadžba tangente u točki D(x1, y1)

Jednad�ba tangente u to?ki D(x1, y1)

Uvjet dodira pravca i hiperbole

Uvjet dodira pravca i hiperbole

Koordinate dirališta pravca i hiperbole

Koordinate dirali�ta pravca i hiperbole

Parabola

Parabola

Jednadžba ravnalice

Jednad�ba ravnalice

Jednadžba tangente u točki D(x1, y1)

Jednad�ba tangente u to?ki D(x1, y1)

Uvjet dodira pravca i parabole

Uvjet dodira pravca i parabole

Koordinate dirališta pravca i parabole

Koordinate dirali�ta pravca i parabole

0 komentara:

Post a Comment

 
;